Školní řád

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1.1.1 Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou Valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

1.1.2 Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždyna začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize se provede o školení zápis, stejně tak v žákovské knížce, pokud je používána. Školní řád je vyvěšen na veřejně přístupném místě a zveřejněn na internetových stránkách školy.

1.1.3 Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.

1.1.4 Žáci mají dále právo:

a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,

d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,

e) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu,

f) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,

g) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání rozdílových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

 

1.1.5 Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.1.6 Na informace podle odstavce 4 písm.b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

1.1.7 Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

 

1. 2. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

1.2.1 Žáci jsou povinni:

a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,

b) dostavit se v první den začínajícího školního roku k zápisu ke všem učitelům, jejichž hodiny budou v průběhu roku navštěvovat,

c) docházet do vyučování pravidelně a včas,

d) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem, v budově školy se chovat tiše a nerušit výuku ve třídách,

e) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání,

f) dodržovat zákaz manipulace s technickým zařízením a vystavenými pracemi ve všech prostorách školy,

g) dodržovat zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, konzumace alkoholických nápojů a užívání toxických látek,

h) informovat učitele hlavního předmětu o jiných mimoškolních vystoupeních – besídky ZŠ, kulturní akce společenských organizací, účast na výstavách apod.,

i) v učebnách a všech prostorách školy se řídit pokyny vyučujících, respektovat a dodržovat řády specializovaných pracovišť – odborných učeben (zejména v učebnách VO, TO, LDO, koncertních sálech, učebnách kolektivních předmětů HO apod.),

j) veškeré administrativní záležitosti vyřizovat v době mimo vyučování,

k) nalezené věci předat neprodleně učiteli, do kanceláře školy nebo zástupci ředitele,

l) dodržovat zákaz nošení do školy věcí nepotřebných k vyučování a cenných předmětů (zlato, šperky, rozhlasové a jiné přístroje, ...). Mobilní telefony musí být po dobu vyučování vypnuty.

1.2.2. Zletilí žáci jsou dále povinni:

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

b) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou (omluvit nepřítomnost je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),

c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

d) nepřítomnost z důvodu účasti na akcích ZŠ / škola v přírodě, lyžařském výcviku apod. / omlouvat předem

e) doložit své studium SŠ nebo VŠ nejpozději do 20. října aktuálním potvrzením o studiu v daném školním roce. V opačném případě jim bude po tomto termínu vystavena složenka na doplatek celkové výše školného v kategorii studia pro dospělé. Potvrzení o studiu se odevzdávají osobně v kanceláři hospodářky školy.

1.2.3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),

e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

f) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na akcích ZŠ / škola v přírodě, lyžařský výcvik apod./ omlouvat předem,

g) projednat své požadavky s třídními učiteli pouze v hodinách svých dětí, případně po dohodě v jinou dobu mimo ostatní výuku

1.2.4. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

b) údaje o předchozím vzdělávání,

c) údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen (včetně údajů o druhu postižení) nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,

d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,

e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

2. Vnitřní režim školy

2.1. Organizace vyučovacího dne

2.1.1. Budova v ulici Pod Kalvárií se otevírá v 7,00 hodin a zavírá v 19,30 hodin. Budova VO v ulici A. Sovy se otevírá l5 minut před začátkem vyučování a zavírá v l9,30 hodin.

2.1.2. Oděv a obuv si žák odkládá v šatně (kolektivní předměty) nebo si je vezme s sebou do třídy (individuální výuka). Za věci odložené na chodbě mimo určené místo škola neručí.

2.1.3. Po ukončení vyučování opustí žáci do l5 minut budovu školy.

2.2. Pokyny návštěvníkům

2.2.1. Cizím osobám je vstup do školních budov povolen jen za účelem úředního jednání nebo doprovodu žáka do hodiny.

2.2.2. Rodičům podávají informace třídní učitelé pouze v hodinách jejich dětí nebo o přestávce, po předchozí dohodě případně před vyučováním nebo po něm.

 2.2.3. Rodiče mohou čekat na své děti v šatně pro rodiče.

 2.2.4. Vstup do tříd je žákům povolen pouze po přezutí.

 2.2.5. V prostorách školy je nutno zachovávat klid a nerušit výuku.

2.3. Organizace školy

2.3.1. Základní umělecká škola v Pelhřimově je příspěvkovou organizací zřízenou městem Pelhřimov. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.

2.3.2. Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce a další vedoucí pracovníky dle provozních potřeb.

2.3.3. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

2.3.4. Ředitel školy dále jmenuje:

a) vedoucí předmětových komisí,

b) další jmenování je možné rozšířit dle potřeb a způsobu organizace školy.

 2.3.5. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru na základě pohovoru s ředitelem, výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

 2.3.6. Technicko-hospodářští pracovníci:

a) hospodářka,

b) správce počítačového zařízení,

c) domovník, bezpečnostní referent,

d) uklízečky.

 2.3.7. Podrobnější zpracování zásad řízení, vymezení působnosti, rozsahu a náplně činnosti jednotlivých úseků a jejich vzájemné vazby jsou vypracovány v Organizačním řádu ZUŠ Pelhřimov.

2.4. Možnosti studia

 2.4.1. ZUŠ Pelhřimov zřizuje obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční. Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní.

2.4.2. HUDEBNÍ OBOR

a) Přípravné studium: délka studia 1 – 2 roky, forma studia – kolektivní, skupinová

b) Základní studium I. stupně: délka studia 4 – 7 let, forma studia – individuální a skupinová (hra na nástroj) i kolektivní (hudebně teoretické předměty, komorní hra, soubory, orchestry, pěvecké sbory apod.)

c) Přípravné studium II. stupně: délka studia 1 rok – individuální, skupinová

d) Základní studium II. stupně: délka studia 3 - 4 roky, forma studia – individuální a skupinová (hra na nástroj) a kolektivní (teoretické předměty, soubory, orchestry, pěvecké sbory apod.)

e) Rozšířené studium I. stupně: délka studia 2 – 5 let, forma studia – individuální

f) Základní studium II. stupně pro dospělé: délka studia nejvíce 4 roky, forma studia – individuální, skupinová i kolektivní.

g) Rozšířené studium II. stupně: délka studia 4 roky, forma studia – individuální

 2.4.3. VÝTVARNÝ OBOR

 a) Přípravné studium: délka studia 1 – 2 roky, forma studia – kolektivní

 b) Základní studium I. stupně: délka studia 7 let, forma studia – kolektivní

 c) Přípravné studium II. stupně: délka studia 1 rok - kolektivní

 d) Základní studium II. stupně: délka studia 3 roky, forma studia – kolektivní

 e) Rozšířené vyučování I. a II. stupně: délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní

 2.4.4. LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

a) Přípravné studium: délka studia 1 rok, forma studia – kolektivní

b) Základní studium I. stupně: délka studia 6 let, forma studia – kolektivní a skupinová

c) Přípravné studium II. stupně: délka studia 1 rok - kolektivní

d) Základní studium II. stupně: délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní a skupinová

e) Studium II. stupně pro dospělé: délka studia nejvíce 4 roky, forma studia – kolektivní a skupinová

2.4.5. TANEČNÍ OBOR

a) Přípravné studium: délka studia 1 – 2 roky, forma studia – kolektivní

c) Přípravné studium II. stupně: délka studia 1 rok - kolektivní

d) Základní studium II. stupně: délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní

e) Rozšířené studium I. stupně: délka studia 7 let, forma studia – kolektivní

f) Studium II. stupně pro dospělé: délka studia 4 roky, forma studia – kolektivní

g) Rozšířené studium II. stupně: délka studia 4 let, forma studia – kolektivní

2.4.6. Vedlejší doplňková činnost - ZUŠ Pelhřimov v rámci své vedlejší hospodářské činnosti vymezené ve zřizovací listině může od 1.9.2008 provozovat výuku v oblasti umění a společenského tance. K tomuto účelu škola vlastní živnostenský list vydaný dne 23.06.2008 MěÚ Pelhřimov – Obecným živnostenským úřadem, pod č.j. OZUPE/1024/2008-ki/2. Na tomto základě škola otevřela výuku v rámci VO – počítačová grafika.

2.5. Organizace vyučování

2.5.1. Vyučování se řídí rozvrhem hodin.

2.5.2. Frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, odborné pracovny, třída hudební nauky, koncertní sál, učebna pěveckého sboru, apod..

2.5.3. Režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů.

2.5.4. Do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy.

2.5.5. Při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu.

2.5.6. V době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce.

2.5.7. Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

2.5.8. Opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

2.6. Vyučovací hodiny a přestávky

2.6.1. Vyučovací hodina trvá 45 minut; 0,5 vyučovací hodiny = 25 minut; 1,5 vyučovací hodiny = 70 minut

2.6.2. Jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:

  • maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce
  • maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce

2.6.3. Jednotlivé lekce jsou odděleny přestávkami:

  • po hodinové lekci následuje přestávka 5 minut u individuální, skupinové i kolektivní výuky,
  • pokud jsou vyučovány výjimečně dvě individuální (skupinové) lekce za sebou bez přestávky, následuje minimálně 10 minut přestávka - stejně tak i po dvouhodinové kolektivní lekci,
  • pokud jsou vyučovány výjimečně tři individuální (skupinové) lekce za sebou bez přestávky (povoleno pouze v případě kombinace sólové a komorní hry), následuje minimálně 15 minut přestávka – stejně tak i po tříhodinové kolektivní lekci.

2.7. Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

2.7.1. Žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se v šatně nebo jiném obvyklém místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.

2.7.2. Rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě. Pobyt na chodbách z hygienických a bezpečnostních důvodů jim není povolen.

2.7.3. Vstup cizích osob do budov školy je možný jen za účelem úředního jednání nebo v doprovodu učitelů školy, příp. technickohospodářských pracovníků školy.

2.7.4. Jízda na kole v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno kola ukládat.

2.7.5. O přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1.   Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

3.2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3.3. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

3.4. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

3.5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

3.6. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy.

3.7. Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

3.8. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. O akcích školy jsou žáci a rodiče informováni nejpozději na předcházející lekci zápisem do žákovské knížky (příp. jinou písemnou formou), ve výjimečném případě osobně nebo telefonicky.

3.9. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

3.10. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

3.11. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

4.1. ZUŠ Pelhřimov zapůjčuje na základě smlouvy svým žákům různé učební pomůcky a hudební nástroje. Zapůjčení je bezplatné a nejvýše na jeden rok, pokud ředitel nestanoví jinak.

4.2. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

4.3. Škody způsobené žáky na majetku školy, včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod., jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

4.4. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5.1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb.o základním uměleckém vzdělávání.

5.2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.

5.3. V ZUŠ Pelhřimov je používána výhradně klasifikace. Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu :

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 - uspokojivý,

d) 4 - neuspokojivý.

5.4. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,

b) prospěl(a),

c) neprospěl(a).

5.5. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

5.6. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.

5.7. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.

5.8. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

5.9. Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

6. Úplata za vzdělávání

6.1. Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb.o základním uměleckém vzdělávání.

6.2. U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady, vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

6.3. U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

6.4. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

6.5. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata se hradí před zahájením školního roku. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

6.6. Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí žákům školy prokazatelným způsobem, o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy ve správním řízení.

7. Ukončení vzdělávání

7.1. Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

7.2. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

7.3. Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

7.4. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

8. Výchovná opatření

8.1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmínečné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.

8.2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou souvisejících a tímto školním řádem rozhodnout o podmínečném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

8.3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

8.4. Ředitel školy rozhodne o podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Dodatek k tomuto Školnímu řádu lze provést pouze písemnou formou. Výklad jednotlivých ustanovení může provést, v případě nejasností, pouze ředitel ZUŠ.

9.2. Zrušuje se předchozí znění Školního řádu ze dne 28. 8. 2008. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem.

9.3. Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2010.

 

 

Pavel Knězů

ředitel ZUŠ Pelhřimov

 

 

V Pelhřimově, dne 17. března 2010

Vytvořil Enbros.cz