O škole

Základní údaje

Název: Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850
Sídlo: Pelhřimov
Adresa:   Pod Kalvárií 850
IČO: 712 35 132
TEL: 565 301 700
FAX: 565 301 719
e-mail: reditel@zuspelhrimov.cz
Odloučená pracoviště: Antonína Sovy 751, Pelhřimov 

 

ZUŠ byla zařazena do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR s  účinností od 1.9.1996 pod č.j. 33 604/2000-21.

Českému statistickému úřadu byla ZUŠ jako právní subjekt nahlášena dne  1.1.1998.

Zřizovatel:  Město Pelhřimov
                       právní forma: obec, IČO: 00 248 801
Adresa:        Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov

Zřizovací listina je vystavena na dobu neurčitou.

V obchodním rejstříku je zapsána od 1.1.2005.

Popis školy


Počet oborů, velikost:

Základní umělecká škola Pelhřimov má zastoupeny 4 obory:

  • Hudební obor (zastoupení cca 60 %)
  • Taneční obor (zastoupení cca 16 %)
  • Výtvarný obor (zastoupení cca 20 %)
  • Dramatický obor (zastoupení cca 4 %)

Celková kapacita školy je 620 žáků. Naplněnost kapacity je 100 %.

Pro výuku školy využívá dvě budovy. V ulici Pod Kalvárií č. 850, kde je umístěna výuka hudebního a tanečního oboru. 1. září 2005 byla nově otevřena budova pro výuku výtvarného a literárně-dramatického oboru v ulici Antonína Sovy. Tato budova bývalé mateřské školy byla zrekonstruována na náklady Města Pelhřimov,které přesáhly 1 milión korun.

Škola poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro studium na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Organizuje studium určené převážně pro žáky základních a středních škol, ale v menší míře i pro dospělé. Žáci hudebního oboru jsou zapojováni do mnoha hudebních těles a pěveckých sborů. Aktivní studium uměleckých směrů vyučovaných na základních uměleckých školách je nejen nezbytná příprava na střední a vyšší umělecké školy, ale i vhodným doplňkem základního vzdělání a také protidrogovou prevencí naší mládeže.

Základní umělecká škola naplňuje své hlavní poslání v souladu s § 109 zákona č. 561/2004 – školský zákon. Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Základní umělecká škola připravuje také pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. Stupně a studium pro dospělé.

Základní umělecká škola Pelhřimov je od školního roku 2002/2003 opět čtyř oborová – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor s celkovou kapacitou  620 žáků. Základní umělecká škola v Pelhřimově má již dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1939 pod názvem Městská hudební škola, později Městský hudební ústav, Základní hudební škola, Lidová škola umění a od roku 1990 Základní umělecká škola Pelhřimov.

Dnem 1.1.1998 získala škola právní subjektivitu. Od roku 2000 probíhala rozsáhlá oprava budovy Pod Kalvárií 850 a pokračováním byla půdní vestavba s baletním a koncertním sálem. Tyto nové sály však z důvodu nedostatečných únikových prostor byly původně  zkolaudovány pouze pro 30 osob,ale po přebudování únikových prostor mohou od 1. října 2005 plně sloužit pro potřeby školy. V prosinci 2002 byly také dokončeny stavební úpravy dvora této budovy.

V majetku ZUŠ jsou dvě budovy. V ulici Pod Kalvárií č. 850, kde je umístěna výuka hudebního a tanečního oboru. 1. září 2005 byla nově otevřena budova pro výuku výtvarného a literárně-dramatického oboru v ulici Antonína Sovy. Tato budova bývalé mateřské školy byla zrekonstruována na náklady Města Pelhřimov,které přesáhly 1 milión korun. Od 20.11.2001 se stal zřizovatelem Základní umělecké školy v Pelhřimově kraj Vysočina a od ledna 2005 je zřizovatelem ZUŠ Městský úřad Pelhřimov.

Škola poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro studium na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Organizuje studium určené převážně pro žáky základních a středních škol, ale v menší míře i pro dospělé. ZUŠ dále pečuje o účelné využívání volného času dětí a mládeže. Žáci jsou zapojeni do hudebních těles např. Mini Band ZUŠ, Jazz Band ZUŠ. Dále pěvecký sbor malých žáků „Kuřátka“, velký pěvecký sbor „DUHA“, Komorní orchestr ZUŠ a další komorní smíšené soubory. Aktivní studium uměleckých směrů vyučovaných na základních uměleckých školách je nejen nezbytná příprava na střední a vyšší umělecké školy, ale i vhodným doplňkem základního vzdělání a také protidrogovou prevencí naší mládeže.

Nábory žáků před přijímacími zkouškami v měsíci červnu probíhají formou návštěv pedagogů ZUŠ v mateřských a základních školách v Pelhřimově a okolí, kde jsou děti seznamovány s možnostmi a přednostmi studia na naší škole. V koncertním sále ZUŠ a v Městském divadle jsou pořádány výchovné koncerty pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.

Sdružení dětí a mládeže při ZUŠ Pelhřimov v průběhu celého školního roku spolupracuje s vedením školy po stránce finanční, organizační a výchovné. Finančně zabezpečuje zakoupení různých potřeb pro žáky naší školy, kytice a věcné dary pro absolventy, dárky soutěžícím.

Vytvořil Enbros.cz