O škole

Základní údaje

Název: Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850
Sídlo: Pelhřimov
Adresa:   Pod Kalvárií 850
Datová schránka: a7cmvcy
IČO: 712 35 132
bankovní spojení: NOVÝ ÚČET - 298907325/0300
TEL: 565 301 700
e-mail: reditel@zuspelhrimov.cz
Odloučená pracoviště: Antonína Sovy 751, Pelhřimov 

 

ZUŠ byla zařazena do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR s  účinností od 1.9.1996 pod č.j. 33 604/2000-21.

Českému statistickému úřadu byla ZUŠ jako právní subjekt nahlášena dne  1.1.1998.

Zřizovatel:  Město Pelhřimov
                       právní forma: obec, IČO: 00 248 801
Adresa:        Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov

Zřizovací listina je vystavena na dobu neurčitou.

V obchodním rejstříku je zapsána od 1.1.2005.

Popis školy


Počet oborů, velikost:

Základní umělecká škola Pelhřimov má zastoupeny 4 obory:

  • Hudební obor (zastoupení cca 60 %)
  • Taneční obor (zastoupení cca 16 %)
  • Výtvarný obor (zastoupení cca 20 %)
  • Dramatický obor (zastoupení cca 4 %)

Celková kapacita školy je 620 žáků. Naplněnost kapacity je 100 %.

 

Pro výuku škola využívá dvě budovy. V ulici Pod Kalvárií č. 850 probíhá výuka hudebního a tanečního oboru. Výuka výtvarného a literárně-dramatického oboru pak probíhá v ulici Antonína Sovy. Tato budova bývalé mateřské školy byla zrekonstruována na náklady Města Pelhřimov a disponuje rozlehlou zahradou, což je velice příjemné prostředí pro výtvarný i literárně-dramatický obor.

 Škola poskytuje vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro studium na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Organizuje studium určené převážně pro žáky základních a středních škol, ale v menší míře i pro dospělé. Žáci hudebního oboru jsou zapojováni do mnoha hudebních těles a pěveckých sborů. Aktivní studium uměleckých směrů vyučovaných na základních uměleckých školách je nejen nezbytná příprava na střední a vyšší umělecké školy, ale i vhodným doplňkem základního vzdělání a také protidrogovou prevencí naší mládeže.

 Základní umělecká škola naplňuje své hlavní poslání v souladu s § 109 zákona č. 561/2004 – školský zákon. Základní umělecká škola připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Základní umělecká škola poskytuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé.

Základní umělecká škola Pelhřimov je od školního roku 2002/2003 opět čtyř oborová – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor s celkovou kapacitou  620 žáků. ZUŠ Pelhřimov byla založena v roce 1939 pod názvem Městská hudební škola, později Městský hudební ústav, Základní hudební škola, Lidová škola umění a od roku 1990 nese název Základní umělecká škola Pelhřimov.

 Dne 1.1.1998 získala škola právní subjektivitu. V roce 2000 započala rozsáhlá oprava budovy Pod Kalvárií 850 a vyvrcholení této rekonstrukce byla půdní vestavba s baletním a koncertním sálem. Tyto nové sály však z důvodu nedostatečných únikových prostor byly původně  zkolaudovány pouze pro 30 osob, po přebudování únikových prostor mohou však od roku 2005 plně sloužit pro potřeby školy.

 V roce 2001 se stal zřizovatelem Základní umělecké školy v Pelhřimově kraj Vysočina a od ledna 2005 je zřizovatelem ZUŠ Městský úřad Pelhřimov.

ZUŠ pečuje o účelné využívání volného času dětí a mládeže. Žáci jsou zapojováni do hudebních těles např. Jazz Band, Žákovský orchestr, „Čtyřfuk“. Dále do pěveckých sborů „DUHA“, „PODKOLENKY“ a dalších komorních souborů.

 Nábory žáků před přijímacími zkouškami v měsíci květnu  probíhají formou návštěv pedagogů ZUŠ v mateřských a základních školách v Pelhřimově a okolí, kde jsou děti seznamovány s možnostmi a přednostmi studia na naší škole. V koncertním sále ZUŠ a v Městském divadle jsou pořádány výchovné koncerty pro žáky MŠ a ZŠ.

Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ Pelhřimov v průběhu celého školního roku spolupracuje s vedením školy po stránce finanční, organizační a výchovné. Finančně zabezpečuje zakoupení různých potřeb pro žáky naší školy (kytice, věcné dary pro absolventy, dárky soutěžícím).

Vytvořil Enbros.cz